Niniejsza informacja określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Państwa.

Administratorem danych jest:
Intra S.A.
ul. M. Konopnickiej 5/5
68-120 Iłowa
NIP 9240004947

Biuro:
ul. Borowska 8
68-120 Iłowa
e-mail:

Dane przetwarzane będą w celu:

 • realizacji i rozliczenia umowy na podstawie realizacji umowy Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO),
 • prowadzenia dokumentacji płacowej oraz księgowej na podstawie obowiązku prawnego Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju systemów informatycznych administratora danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz obowiązku prawnego Art. 6 ust. 1 lit. f i c RODO,
 • prowadzenia korespondencji w związku z prowadzoną działalnością Administratora na podstawie na podstawie realizacji umowy oraz prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora Art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO,

Nasze bazy danych są odpowiednio zabezpieczone przed wglądem osób trzecich i dostępem z zewnątrz. Odbiorcami Państwa danych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy INTRA SA którzy w celu wykonania swoich obowiązków mogą otrzymać do nich dostęp (np. pracownicy działu sprzedaży, marketingu itd.).

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców na zlecenie INTRA SA, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych:

 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty przetwarzające dane na rzecz administratora w zakresie świadczenia usług: outsourcingu informatycznego oraz programistycznego,
 • bank, operatorzy pocztowi.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez:

 • umowy – 10 lat od rozwiązania umowy,
 • dowody księgowe – 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.
 • bądź przez okres niezbędny do zakończenia dochodzenia zaległych roszczeń.

W pozostałym zakresie dane przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zgodnie z uzasadnionym interesem administratora. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Posiadają Państwo prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; lub ograniczenia przetwarzania.

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu przenoszenia danych.

Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, posiada Pan/i prawo do jej wycofania. Skorzystania z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Państwa dane mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się poza INTRA SA ponieważ korzystamy z zewnętrznych systemów, który potwierdza spełnienie przez tę firmę europejskich wymagań w obszarze bezpiecznego przetwarzania danych.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.